Disclaimer

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Ondanks de permanente zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, kan VATVision op geen enkele wijze instaan, noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. VATVision aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

 

VATVision gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website. Alle gegevens die door deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen, worden niet door VATVision gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. VATVision aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

 

Deze site en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze site of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van VATVision.